Jaarcijfers 2018-2022 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Jaarcijfers 2018-2022

Vereniging > Jaarcijfers
.RESULTATENREKENING DE ELF MARKEN

Baten
2020
2021
2022
Contributies
143101451916795
Sponsors
458545354585
Giften60418401188
Rente600
Bibliotheek91266510
Boeken Dorpen en Stoomtram2065 *)1819 *)1314 *)
Verhuur Tramstation5180340
Genealogie9400
Diversen52910541061
Jumbo actie1903 *)959 *)17 *)
Totaal Baten
24238
25072
25810
Bijzondere baten *)396827781331
Totaal excl. bijzondere baten
20270
22294
24479
Lasten
2020
2021
2022
Ons Markenboek 652870787496
Bankkosten250284310
Bestuurskosten1305286445
Tramstation


         Huur590646514725
         Onderhoud en service
21722298
         Energie237220923276
         Telefoon488554564
         Belastingen900953939
         Water2095254
Verzekeringen75612691295
Kantoor- en automatiseringskosten
10221197
Representatie780324
Werkgroepen
466340
Lezingen50303690
Excursies0056
Diversen12731500779
Sub-totaal
20115
22681
24788
Afschrijvingen227822781245
Totaal Lasten
22393
24959
26033
Resultaat
2020
2021
2022
Exploitatie (resultaat excl. bijzondere baten)-2123-2665-1553
Bijzondere Baten396827781331
Totaal winst/verlies
1845
113
-222
.
              
BALANS DE ELF MARKEN
 

2018
2019
2020
2021
2022
Activa


Vaste activa
7329
5801
3523
1245
0
Vlottende activa
7290
2000
2000
20002000
Liquide middelen
   - Continuïteitsreserve (spaarrekening)5178864525686487113940000
   - Bestemmingsreserve (spaarrekening) - - -- 27132
   - Kasgeld (rekening courant) - - --5000
Totaal
66407
72326
74171
74384
74132
PassivaBeginsaldo eigen vermogen
40457
46407
52266
5411154224
Aanpassing eigen vermogen-12002
Resultaat
5950
5859
1845
113-222
Eindsaldo eigen vermogen
46407
52266
54111
5422442000
Bestedingsruimte
20000
20000
20000
2000032002
Vlottende passiva
6060160130
Totaal
66407
72326
74171
74384
74132
                                                                
                                                             TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS

2022
In 2022 is de vereniging weer vol aan het werk gegaan. Dat was te merken aan de uitgaven, die dit jaar ruim boven de afgelopen jaren uitkwamen. Gelukkig hebben we een energiecontract afgesloten waardoor we voorlopig aan de hoge energieprijzen ontkomen. Maar we hebben natuurlijk wel hogere energiekosten doordat het tramstation eindelijk weer volop in gebruik is.
 
De inkomsten bleven vrijwel gelijk. Hoewel de contributies zijn verhoogd, bleven de boekverkopen en de giften achter. Ook de lucratieve Jumbo-actie, waarvan de inkomsten de afgelopen jaren zo welkom waren, is nu echt afgelopen. De genealogiedag was een succes, maar in financieel opzicht hielden de kosten en de baten elkaar in evenwicht. Gelukkig loopt de boekverkoop over de familie Korenblik nog wel even door. Hoewel er feitelijk een winst was van ruim duizend euro, komt het exploitatieresultaat door de laatste afschrijving uit op een tekort van € 1.553,-. Het totale resultaat bedraagt een verlies van € 222,-.

De financiële positie van de vereniging is zeer goed te noemen. Het eigen vermogen is ruim voldoende om de vereniging draaiend te houden en nieuwe investeringen te doen. Om dat duidelijker in beeld te brengen is de balans aangepast. De liquiditeiten zijn uitgesplitst naar:
 
-een continuïteitsreserve, die bedoeld is om in tijden van financiële rampspoed de vereniging overeind te houden. Deze reserve stelt ons in staat om de huur en de vaste lasten   twee jaar door te betalen. Deze reserve staat op een spaarrekening. Suggesties voor een alternatief met meer rente zijn welkom:
- een bestemmingsreserve, die bedoeld is om investeringen te doen en (boeken)projecten te bekostigen. Deze reserve staat op een spaarrekening;
- het ‘kasgeld’, de reserve op de rekening courant om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Derhalve is de Passiva-zijde van de balans ook aangepast. Het eigen vermogen wordt gevormd door de (min of meer vaste) waarde van de boekenvoorraad en de continuïteitsreserve. De bestedingsruimte bestaat uit de bestemmingsreserve en het kasgeld.

 

2021
Ook 2021 is een financieel zwaar coronajaar geweest. Dit heeft zijn uitwerking in de jaarcijfers. De inkomsten bleven op het peil van 2020, ruim lager dan de Vereniging gewend is. Ook nu gingen vele activiteiten niet door, geen herdenkingen, geen genealogiedag, geen lezingen. Gelukkig heeft de Vereniging trouwe leden en sponsors. Bovendien ontving de Vereniging dit jaar een gift van € 1.000,- van een oud-lid, en was de Rabo Clubsupport met € 620,- dit jaar zeer succesvol te noemen. De Jumbo actie heeft ook in 2021 nog tot nieuwe leden geleid. Het uitgeven van ontbrekende plaatjes was een doorslaand succes. De organisator daarvan, Henk Hietbrink, verdient dank en hulde voor het vele werk. De diverse baten betroffen onder meer de aangevraagde coronasteun van de gemeente (€ 500,-) en de teruggave door de GBLT (€ 205,-) nadat er bezwaar was gemaakt op de hoge lasten.

Wat de kosten betreft is er een aantal structurele besparingen bereikt. Het energiecontract is vastgezet voor 5 jaar, op het moment dat de prijzen weer iets begonnen te stijgen. Dat betekent dat de hoge energieprijzen van dit moment aan ons voorbij gaan. Er is bezwaar gemaakt tegen de hoge verontreinigingsbelasting. Dit bezwaar is gehonoreerd, hetgeen leidt tot een lagere aanslag, én de eerdergenoemde teruggave over de afgelopen jaren. Het bestuur heeft in 2021 wederom zaalruimte moeten huren voor haar vergaderingen. Verder heeft het bestuur in het kader van de WBTR een extra bestuurdersverzekering moeten afsluiten. De huisvestingskosten en de kosten voor het OMB blijven het grootste deel van de kosten uitmaken.

Per saldo is er sprake van een negatief exploitatieresultaat ad € 2.665,- . Het totale resultaat bedraagt een winst van € 113,-. Volgend jaar zal dit resultaat waarschijnlijk beter uitpakken, omdat de contributie is verhoogd. Hopelijk kunnen de activiteiten ook weer doorgang vinden, zodat ook daaruit weer inkomsten worden gegenereerd. De financiële positie van de vereniging is nog steeds zeer goed te noemen. Het eigen vermogen is ruim voldoende om de vereniging draaiend te houden en nieuwe investeringen te doen.

2020
Het corona jaar 2020 is natuurlijk ook van invloed geweest op de financiële cijfers. Er zijn veel minder activiteiten uitgevoerd, de 75-jarige herdenking van de bevrijding moest worden uitgesteld. De genealogie dag kon niet doorgaan en ook de activiteiten van andere werkgroepen zijn negatief beïnvloed o.m. door de noodzakelijke sluiting van het Tramstation.
 
De vaste inkomsten in de vorm van contributies en donaties zijn redelijk op peil gebleven. Wij zijn de leden uiteraard dankbaar dat het lage niveau van activiteit niet heeft geleid tot opzeggingen. Door het relatief hoge leeftijdsbestand moet het bestuur zich inspannen om het natuurlijk verloop in de aantallen leden te compenseren met de aanwas van nieuwe leden. De leden kunnen hierbij natuurlijk helpen door zelf onze vereniging aan te bevelen bij vrienden en kennissen die in het gebied van de voormalige gemeente Gorssel wonen. Ook de deelname aan de Jumbo actie is onder meer ingegeven als middel ter vergroting van de naamsbekendheid en daarmee de groei van het aantal leden. Het bestuur en veel vrijwilligers hebben een stevige bijdrage geleverd aan het welslagen van dit project hetgeen ook heeft geleid tot een incidentele bate van de Jumbo wat heeft voorkomen dat we in 2020 voor het eerst sinds jaren een negatief resultaat zouden hebben behaald.
 
Ook de giften zijn lager uitgevallen onder meer door een lagere bate van de RABO Club Support actie, het voormalige Hart voor de Achterhoek project. Enerzijds door toename van het aantal deelnemende verenigingen waardoor de bate per stem is gedaald, anderzijds hebben we ook de indruk dat niet bijna alle bij de RABO bankierende leden aan deze actie hebben meegedaan. Ook de verkoopopbrengst van onze dorpen- en stoomtramboeken is aanzienlijk lager dan verwacht hoewel een dalende trend natuurlijk in de lijn der verwachting ligt. De materiaalkosten voor het onderhoud van speciale graven mag sinds kort bij de gemeente worden gedeclareerd hetgeen leidt tot een kostenverlaging op jaarbasis.
 
Wat de kosten betreft kan worden opgemerkt dat deze voor een aanzienlijk deel vast zijn, toch heeft het lagere activiteitenniveau ook geleid tot een daling van het variabele kostendeel. Vast zijn onder meer de kosten van ons communicatiemiddel met de leden ‘Ons Markenboek’[OMB] en een groot deel van de huisvestingslasten. De bestuurskosten zijn hoger onder meer door de kosten van zaalhuur omdat in het Tramstation vanwege beperkte ruimte niet vergaderd mocht worden.
 
Per saldo is een negatief exploitatieresultaat ontstaan ad 2123 euro, dit exploitatieresultaat is al vele jaren negatief. Het bestuur zal daarom aan de leden voorstellen de contributie vanaf 2022 met 5 euro te verhogen naar 25 euro per jaar. De bijzondere baten bestaan dit jaar uit de netto Jumbo bijdrage van 1903 euro en de bate uit verkoop van de dorpen- en stoomtramboeken ad 2065 euro. Door een speciale actie zijn er relatief veel stoomtramboeken verkocht. Per saldo bedraagt het totale resultaat 1845 euro.
 
Onze financiële positie zien we in de balans. Deze kan positief worden beoordeeld. Onze solvabiliteit is goed, bovendien hebben we een voorziening gespaard, mede uit de opbrengst van de verkoop van boeken over de dorpen in ons gebied.
 
Het bestuur heeft binnenkort een beleidsdag waar zal worden gesproken over de besteding van deze voorziening in vernieuwing en uitbreiding van de activiteiten van onze werkgroepen, alsmede over de noodzakelijke investeringen in automatisering en website en de noodzakelijke apparatuur.
 
Hoe het herstel van de activiteiten in 2021 zal zijn is nog moeilijk te overzien. Een begroting voor dit jaar is dan ook lastig te maken. Het voornemen is om in 2021 een nieuw boek uit te geven over de periode van de tweede wereldoorlog. Een aantal herdenkingsactiviteiten met betrekking tot 75 jaar herdenking van het einde van deze oorlog is uitgesteld naar 2021. Onzeker is nog of dit uitstel zal leiden tot concrete activiteiten dit voorjaar.
 


2019
Het totaalresultaat van De Elf marken is positief met een batig saldo van 5859 euro. Dit batig saldo is met name behaald door het resultaat op onze boekenverkoop ad 6261 euro, dat voortaan als bijzondere bate zal worden aangemerkt.
 
Het exploitatieresultaat bedraagt -2402 euro en is daarmee minder negatief dan in 2018 door een zeer succesvol project van de werkgroep genealogie in 2019, die een boek hebben gepubliceerd over de familie Roeterdink. Het boek is in grote oplage  verkocht, waarmee een incidentele netto bate van ruim 2500 euro werd gerealiseerd. Dankzij deze bate is het exploitatieresultaat minder negatief dan in 2018.
 
In vergelijking met 2018 zien we een beperkte daling van de contributie en donatiebaten. Het bestuur wil de leden hierbij oproepen onze vereniging aan te bevelen in hun relatienetwerk. Ook zal onze vereniging deelnemen aan een actie van de Jumbo in Gorssel, die naast een opbrengst tevens onze naamsbekendheid zal bevorderen, ook onder jongere mensen.
 
De giften zijn vooral positief beïnvloed door de actie Hart voor de Achterhoek van onze Rabobank Achterhoek Oost. Wij willen al onze leden die bij deze bank bankieren oproepen om ook lid te worden van deze bank en in september twee stemmen uit te brengen op de Elf Marken. Iedere stem levert circa 4 euro op. De bate voor onze vereniging bedroeg dit jaar 817 euro, maar dit bedrag zou nog aanzienlijk hoger zijn als u als lid van deze Rabobank allemaal zou meedoen en twee stemmen uitbrengen op de Elf Marken. U krijgt ook over 2020 de stemmogelijkheid door de bank thuis gestuurd.
 
Gezien het structureel negatieve exploitatieresultaat en de tijdelijke alsmede dalende bijzondere baten zal het bestuur u verzoeken akkoord te gaan met een contributieverhoging met 5 euro naar 25 euro met ingang van 2021.
 
Ook zijn wij met de gemeente Lochem in gesprek over een beperkte vergoeding voor activiteiten die wij ten behoeve van de gemeente uitvoeren.
 
De werkgroepen streven in het algemeen naar een kostendekkende activiteit. Bij Genealogie is er in 2019 sprake van een incidentele hoge positieve bate. De kosten van communicatie met de leden via ‘Ons Markenboek’ is een naar onze mening een noodzakelijke kostenpost. De diverse kosten hebben betrekking op de vrijwilligersbijeenkomst, het bezoek van familieleden van de piloot Hurrell en kosten onderhoud graven ad 474 euro, die mogelijk nog zullen worden gedeclareerd bij de gemeente Lochem.
 
Met een beperkte vergoeding van de gemeente en de contributieverhoging verwachten wij vanaf 2021 een neutraal exploitatieresultaat te kunnen behalen. Voor dit jaar verwachten wij nog wel een exploitatieverlies, zeker ook door extra kosten in verband met de viering van 75 jaar bevrijding.
 
In 2019 zijn de vlottende activa op de balans sterk gedaald, een vordering van 4290 euro van het Gorsselboek in 2018 is in januari 2019 ontvangen. De liquide middelen zijn sterk gestegen, niet alleen door het resultaat, maar vooral ook door de daling van de vlottende activa op de balans.
 

 

Terug naar de inhoud