2022 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

2022

Vereniging > Jaarverslagen
JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2022
 
 
Net als 2020 en 2021 was ook 2022 weer een bijzonder jaar. In december 2021 was corona weer volop aanwezig met als gevolg een totale lockdown. Na de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 zijn de coronamaatregelen versoepeld. We zaten niet meer in lockdown, maar er golden nog wel de standaardmaatregelen zoals de 1.5 meter afstand regel. Gezien ons aantal kon daardoor in de eerste drie maanden van 2022 een AB-vergadering in het Tramstation niet gehouden worden. In die tijd weken we uit naar Het Hart in Eefde. Vanaf april 2022 hebben we weer in het Tramstation vergaderd. Eind januari 2022 is de reguliere openstelling van het Tramstation hervat en is het Tramstation op de dinsdagmiddagen, de donderdagochtenden en de vrijdagochtenden ook weer voor het publiek geopend. In 2023 vieren we ons 40-jarig jubileum. Er is commissie in het leven geroepen, die tot taak heeft daar een groot feest van te maken.
  
Als gevolg van de corona-pandemie stond het organiseren van lezingen en excursies vanaf maart 2020 op een laag pitje. De lezing van Ad van Liempt, die als gezamenlijke activiteit HG-DEM voor maart 2020 op de agenda stond, is een aantal keren uitgesteld. Deze lezing was onderdeel van onze viering van 75 jaar vrijheid. Uiteindelijk is deze lezing op 17 mei 2022 in Eefde in Het Hart gehouden.
  
Nadat in 2021 de ledenvergadering pas op 9 november plaats kon vinden, is het in 2022 gelukt om op een eerdere datum de ledenvergadering te laten plaatsvinden. Deze werd op 7 juni 2022 gehouden. In 2022 waren Gerri Smale, Joop Hekkelman en Koos Bleeker aftredend. Gerri en Joop waren herkiesbaar en werden door de vergadering met algemene instemming voor een periode van drie jaar herkozen. Koos had zich niet herkiesbaar gesteld, maar om de overgang naar zijn opvolger, Jan Huisjes, soepel te laten verlopen heeft hij tot 31 december de ledenadministratie onder zijn beheer gehad. Op de bestuursvergadering van 22 februari is het beleidsplan 2022-2026 aangenomen. Momenteel zijn de beleidsacties die hieruit voortvloeien in bespreking. Het bestuur bestaat uit tien leden en is daarmee voltallig.
  
In het bestuur zijn de gevolgen voor onze vereniging van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) besproken. De taakverdeling van de bestuursleden is vastgelegd en er zijn per bestuurstaak koppels benoemd. Het bestuursreglement is besproken en vastgesteld. Om te kunnen voldoen aan de WBTR zullen onze statuten op een paar punten aangepast moeten worden.
 
Financieel staat het er nog goed voor. Hoewel de contributies zijn verhoogd, bleven de inkomsten vrijwel gelijk. Dit omdat er minder giften binnen kwamen en de boekverkopen ook terug liepen.
 
Het exploitatieresultaat komt door een laatste afschrijving uit op een tekort van € 1.553,-. De bijzondere baten (€ 1.331,-.) heffen dit tekort bijna op. Het verlies komt daarmee op € 222,-. De financiële positie van de vereniging is zeer goed te noemen. Het eigen vermogen is ruim voldoende om de vereniging draaiend te houden en nieuwe investeringen te doen.
  
Het ledenbestand schommelt de laatste jaren rond de 700 leden. Daarnaast hebben we 80 (sponsor)leden, zodat we dicht bij de 800 leden zitten. Men meldt zich nu in toenemende mate aan  via de website.
 
 
Activiteiten van de verschillende werkgroepen
 
Redactie en Communicatie
De redactiecommissie er ook dit jaar weer in geslaagd een viertal mooie en goed verzorgde boekjes samen te stellen. Er is veel waardering voor de inhoud van deze boekjes. Dit geldt zeker ook voor de door Gerrit Groot Wassink samengestelde nieuwsbrieven. In 2022 zijn er per e-mail 27 nieuwsbrieven verzonden. Het aantal verkooppunten van OMB is vergroot. OMB wordt nu ook in Harfsen en Eefde verkocht. In Harfsen liggen de boekjes bij De Spar en in Eefde bij Bloem en Meer.    
 
Redactiegroep boek Gemeente Gorssel in bange dagen
Het standaardwerk over WO2 in de gemeente Gorssel is het in 1995 uitgegeven boek ‘De Voet Dwars’. Er is een aparte werkgroep aan het werk gezet met als leden Henk Bruil, Roel Hendriks, Homme Krol, Piet Meininger en Johan te Linde. Deze werkgroep heeft de vele nieuwe gegevens die na 1995 bekend zijn geworden, ingepast in de bestaande teksten. De opmaak van het boek wordt gedaan door Loek Kemming van Office for Design uit Doetinchem. Het boek krijgt als titel ‘De gemeente Gorssel in oorlogstijd’ met als ondertitel ‘Verzet, verraad en verdriet’. Helaas is het niet gelukt om het herziene boek in het najaar van 2022 uit te laten komen. Het voornaamste knelpunt bij de voltooiing van het boek zijn de foto’s. Waar kunnen die gevonden worden en zijn die dan wel van voldoende kwaliteit.
 
Werkgroep Genealogie
In juni zou onze jaarlijkse genealogische dag gehouden worden, waarbij de stamboom van de familie Korenblik centraal zou staan. Als gevolg van de coronacrisis heeft de genealogische werkgroep tot uitstel moeten besluiten. Uiteindelijk is deze dag op zaterdag 12 november in Gorssel in de kerkzaal van de Protestantse Kerk gehouden. De genealogiedag was weer een succes. Op deze dag is afscheid genomen van de werkgroepleden Thea en Wim Makkink en van Janny Westeldijk. In financieel opzicht hielden de kosten en de baten elkaar in evenwicht.
 
Werkgroep Bibliotheek, archief en fotoarchief
Deze werkgroep is bezig om de films van Chris Klein Nengerman te catalogiseren. Met omroep Gelderland zijn afspraken gemaakt om na de vertoning van de dorpsfilm van Harfsen ook de dorpsfilms van Eefde en Gorssel te vertonen.
 
Werkgroep Automatisering
Er wordt gewerkt aan de structurering van het Digitale Domein van de Elf Marken. Doel is de gedigitaliseerde kennis eenvoudig te ontsluiten. Dat vergt duidelijke procedures bij het invoeren en verwerken van de foto's en dia's en overige informatie. De volgende stap zal zijn om onze gegevens in het Picturea systeem van Erfgoed Centrum Zutphen in te lezen. Verder is de omschakeling van ons systeem naar Windows 11 in voorbereiding.  

Werkgroep Streektaal
In het Tramstation is de cursus ‘dialect schrijven en lezen’ met Joop Hekkelman als cursusleider weer van start gegaan. Daarnaast worden er in ‘De Gids’, met Joop als auteur, wekelijks columns in de streektaal gepubliceerd. Als opvolger van Jan Haijtink heeft Joop zitting genomen in de Staringstichting.   
 
Werkgroep Begraafplaatsen en Monumenten
Deze werkgroep met Henk Hietbrink als trekker heeft na het opknappen van de zes monumentale graven op de begraafplaats van Gorssel, in een aantal dagdelen het verdere onderhoud aan deze graven voor haar rekening genomen. Deze werkzaamheden hebben deels plaatsgevonden in het kader van de landelijke actie NL-doet.
 
Werkgroep Archeologie
Deze werkgroep is een aantal keren gevraagd om advies te geven over de archeologische verwachtingswaarde van een bouwlocatie in de gemeente.
Dirk Jacques heeft in Excel een bestand aangemaakt van alle archeologische vondsten in ons werkgebied.
 
 
Tramstation
 
Openstelling
Eind januari 2022 is reguliere openstelling van het Tramstation hervat. Naast de dinsdagmiddag en donderdagmorgen is het Tramstation nu ook op vrijdagochtend open. De openstelling op de  eerste zaterdag van de maand is geen vanzelfsprekendheid meer. Dit wordt alleen nog gedaan indien er een nieuwe tentoonstelling is of dat er in de aanbouw enkele films of foto’s vertoond worden met onderwerpen die in verband staan met de oude gemeente Gorssel.
 
Exposities
In 2022 zijn achtereenvolgens de volgende 4 exposities te zien geweest.  
  • Tentoonstelling      over Joan Derk van der Capellen (tot eind april)
  • Tentoonstelling van schilderijen van dhr. Blankenberg (tot      eind oktober)
  • Foto´s van mooie plekjes uit onze gemeente  gemaakt door Henk Hietbrink (tot medio      december)
  • Claske de Waal en Lyda te Linde      exposeerden vanaf medio december tot eind februari 2023 gezamenlijk met      schilderijen in het Tramstation. Daarbij waren de onlangs op de zolder van      het Tramstation gevonden poppen in de expositieruimte opgesteld. Het      betreft een schenking uit 2013 van mevr. R. van Bosheide-Veeneman. De      poppen zijn gemaakt door haar moeder.
 
Voor de expositie over Joan Derk had DEM de tijdelijke beschikking gekregen over een door       Juliëtte Horn uit Gorssel geschilderd portret van Joan Derk. Dit ongetwijfeld goed gelijkende     portret is gemaakt aan de hand van een jeugdportret en een portret op latere leeftijd van Joan Derk. Fijnschilderes Juliëtte heeft dit schilderij de kenmerken van een 18e eeuws familieportret meegegeven. DEM heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit schilderij voor € 350.- over te nemen. Verder is er overleg gaande met de directie van museum More voor realisatie van een gedenkteken nabij de parkeerplaats van MORE. Henk H. heeft hiervoor een ontwerp gemaakt met gebruikmaking van de brokstukken van de graftombe.  

Subwerkgroep bibliotheek, archief en fotoarchief
Elke dinsdagmiddag en elke donderdagmorgen en vrijdagmorgen een aantal leden van deze werkgroep bezig met het verwerken van nieuwe aanwinsten en met het ontvangen van bezoekers. Het ordenen en digitaliseren van onze fotobestanden wordt door deze werkgroep vooral op de donderdagmorgen gedaan. Na enkele onderbrekingen als gevolg van de corona-pandemie zijn in januari 2022 deze werkzaamheden weer opgestart.
 
 
Activiteitencommissie (excursies en lezingen)
 
Excursies
Onder leiding van Gerri Smale en Arjan Meijerink is op zondagmiddag 28 augustus een historische wandeling in Harfsen gehouden. Vervolgens is op zondagmiddag 16 oktober ook in Eefde een historische wandeling gehouden. Hier waren Annie Albers en Johan te Linde de begeleiders van deze excursie. De wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld om nieuwe inwoners kennis te laten maken met hun dorp. Tijdens deze wandelingen is verteld over de geschiedenis en andere wetenswaardigheden van het dorp. Uiteraard zijn leden die al langer in het dorp wonen ook van harte welkom. Het ligt in de bedoeling om ook in de andere kerkdorpen van onze voormalige gemeente een dergelijke excursies te organiseren. De busexcursie is opnieuw verplaatst naar volgend jaar.
 
Lezingen
Het is gelukt om voor het seizoen 2022/2023 een volledig excursieprogramma te organiseren.  
De in 2022 gehouden lezingen en/of evenementen waren:
 
Eefde: Dorpshuis Het Hart, dinsdag 17 mei
Deze keer was De Elf Marken aan de beurt aan de beurt om met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem de gezamenlijke jaarlijkse activiteit te organiseren. De lezing van Ad van Liempt, stond voor 2020 op de agenda maar kon toen door corona niet doorgaan. Uiteindelijk is deze lezing op 17 mei 2022 in Eefde in Het Hart gehouden. De titel van deze lezing was ‘1945 – jaar van contrasten’. Er waren circa 150 belangstellenden.
  
Eefde: Dorpshuis Het Hart, dinsdag 7 juni
Na de ledenvergadering heeft Henk Hietbrink een lezing over Het Hassink verzorgd. Bij deze vergadering en lezing waren ongeveer 50 personen aanwezig.
 
Epse, Protestantse kerk, dinsdag 4 oktober
Bioloog Gerard Boere hield voor een volle zaal een boeiende lezing over zijn belevenissen in Siberië.

Almen: Ons Huis, donderdag 10 november
Marinus Overheul hield voor een volle zaal van Ons Huis een lezing over de grote uitdagingen voor de landbouw in heden en verleden.
 
Vrijwilligersbijeenkomsten
We zijn verheugd dat het weer mogelijk was om bijeenkomsten voor werkgroepleden en vrijwilligers te organiseren. Op donderdag 8 september was er voor de vrijwilligers een lunchbijeenkomst in het Tramstation belegd. We willen hier een jaarlijks evenement van maken. Naast de vrijwilligers waren ook de bestuursleden hiervoor uitgenodigd. Op 16 december op de reguliere jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst waren we met 40 personen bij elkaar in Het Hart in Eefde.
 
Jubileum De Elf Marken 40 jaar                                                                                                                           Er is een jubileumcommissie gevormd en deze is in het najaar van 2022 aan de gang gegaan. Het jubileum zal in elk dorp apart gevierd worden. Het ligt in de bedoeling om per dorp in 2023 een presentatie houden, waarin de geschiedenis van het dorp centraal staat.  

Overige activiteiten
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten heeft onze vereniging ook een aandeel gehad aan de volgende plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten.
 
Zoals ieder jaar zijn we op 4 mei met leden van het bestuur naar de Houtwal en alle overige gedenkplaatsen gegaan om stil te staan bij de oorlog WO2 en de bevrijding en hebben daar namens De Elf Marken een bloemengroet gebracht.
 
Op 29 september 2022 is Flight Sergeant William Robert Stephen Hurrell op de oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Jonkerbos in Nijmegen met militaire eer begraven. Pogingen om de stoffelijke resten van William Hurrell in Gorssel te begraven zijn niet geslaagd. Er was geen medewerking van de Engelse autoriteiten. Nabestaanden van de Engelse piloot waren op uitnodiging het Britse Ministerie van Defensie uit Australië overgekomen om de begrafenis in Nijmegen bij te wonen. Het ministerie had ook De Elf Marken en omwonenden uitgenodigd om bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Omroep Gelderland en RTV Ideaal deden verslag van deze gebeurtenis. Met het plaatsen van een informatiepaneel met de gegevens over de laatste rustplaats van William Hurrell is de reconstructie van het Hurrell-monument afgerond.
 

Boekenverkoop vroegere uitgaven van De Elf Marken
De boeken ‘Stoomtram Zutphen – Deventer’, ‘Gorssel, van Agrarische Gemeenschap tot Forensendorp’ en ‘Eefde kroniek van een verknipt dorp’ zijn ook nog steeds in het Tramstation en bij boekhandel Bechtle verkrijgbaar. De verkoop loopt gestaag door en brengt nog steeds geld binnen. Daarnaast worden bij diverse gelegenheden dubbele exemplaren uit onze bibliotheek verkocht.
Dit geldt ook voor de boeken die de genealogische werkgroep elk jaar uitbrengt met als onderwerp de in dat jaar uitgezochte familie.  
Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart toedragen.
 
 

Eefde, februari 2023
J. te Linde, secretaris
Agenda jaarvergadering dinsdag 13 juni 2023 Joppe, Het Bosrestaurant, aanvang 19.30 uur.
 
 
1.      Opening en mededelingen door de voorzitter
 
2.      Notulen van de ledenvergadering 2022, zie hiervoor deze website of OMB 40e jaargang nr. 3, augustus 2022
 
3.      Jaarverslag secretaris 2022 (te vinden op deze website)
 
4.      Jaarverslag penningmeester 2022 (te vinden op deze website)
 
5.      Verslag kascommissie. Als opvolger van Bert van Poecke was in eerste instantie Herman van Essen uit Gorssel toegetreden tot de kascommisssie.
        Door omstandigheden kon hij niet als commissielid optreden. In zijn plaats is dhr. Kees de Waal uit Gorssel in de kascommissie gekomen.
        Daarom bestaat deze commissie dit jaar uit Hylke Crone en Kees de Waal.
 
6.      Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Hylke Crone
 
7.      Bestuursverkiezing: In 2023 zijn Henk Hietbrink en Johan te Linde aftredend en herkiesbaar.  
 
8.      Rondvraag
 
9.      Sluiting
 
PAUZE
 
 20.15 uur: Na de pauze wordt de film over het 150-jarig bestaan van de RK-kerk Joppe vertoond. Deze film zal ingeleid en toegelicht worden door dhr. Marsman.


Terug naar de inhoud