ALV 9 nov. 2021 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

ALV 9 nov. 2021

Vereniging > Alg. Ledenverg.
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 9 november 2021


1.        Opening en mededelingen.
Voorzitter, Jan Haijtink, kon om 19.30 uur bij de opening van de vergadering circa 50 leden in de kerkzaal van de Protestantse kerk in Gorssel verwelkomen. Hij begon zijn openingswoord met de opmerking dat hij blij was dat het uiteindelijk toch nog gelukt was om dit jaar een ledenvergadering te houden. De vorige ledenvergadering werd op 9 april 2019 gehouden. Vanaf maart 2020 tot oktober 2021 was het als gevolg van de corona-pandemie niet mogelijk geweest om onze leden bij elkaar te roepen. Vervolgens bracht onze voorzitter ons op de hoogte van het laatste nieuws over de toestand van onze ere-voorzitter Willy Holtslag. Willy heeft één of meerdere tia’s gehad en verblijft momenteel voor revalidatie in het Bastion, onderdeel van Sensire De Lunetten Zutphen.
Daarna maakte onze voorzitter melding van enkele geplande evenementen in het voorjaar van 2022. Of ze doorgaan hangt af van de dan geldende corona-maatregelen. Dit geldt voor de de jaarlijkse Genealogische Dag in Gorssel en voor de.lezing van Ad van Liempt. Deze twee activiteiten staan voor april en mei op het programma.  
De ontwikkeling van het ledenbestand is als volgt: Na eerdere kleine dalingen in 2018 en 2019 is het aantal leden in 2020 niet verder gedaald. Als gevolg van de Jumbo plaatjesactie is een kentering ingezet. We hebben nu 713 leden. Daarnaast hebben we 75 (sponsor)leden, zodat we in totaal 788 leden hebben. Na deze mededeling over het verloop van het ledenbestand werd de agenda verder afgewerkt.

2.       Notulen van de algemene ledenvergadering op 9 april 2019
Deze notulen waren afgedrukt in OMB 37e jaargang nummer 3, augustus 2019 en werden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller vastgesteld.

3.       Jaarverslagen secretaris over 2019 en 2020
Het jaarverslag 2019 was gepubliceerd in OMB 38e jaargang nummer 1, februari 2020.
Het jaarverslag 2020 is te vinden op de website van De Elf Marken (www.deelfmarken.nl)  Er kwamen geen vragen over beide jaarverslagen. Ze werden met algemene stemmen goedgekeurd.

4.       Financieële jaarverslagen 2019 en 2020
Annette van Meel gaf een korte toelichting op de in OMB 2021-2 gepubliceerde financiële stukken. Het resultaat over 2019 is met een positief saldo van € 5859 een stuk beter dan begroot. Dit resultaat is vooral te danken aan de Jumbo-actie, aan het resultaat van de actie Hart voor Achterhoek en aan de inkomsten uit de verkoop van het boek over Gorssel welke nog tot in 2019 doorliepen. Zonder deze bijzondere baten is er ook in 2019 sprake van een exploitatietekort. Over 2010 is het exploitatietekort weer hoger en bedraagt € 2.123.

5.       Verslag kascommissie
Namens de kascommissie voerde de heer G. Addink het woord. Hij had met Caroline van Poecke de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Vervolgens vroeg de heer Addink aan de vergadering de penningmeester te dechargeren. Nadat de voorzitter eerst de kascommissie bedankt had, bedankte hij Guus Bosman en zijn opvolger Annette van Meel voor het vele werk en onder groot applaus werd hun decharge verleend.

6.       Verkiezing kascommissielid
Aftredend was de heer G. Addink. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te worden. Spontaan meldde dhr. H.A. Crone zich aan. Hij werd met algemene instemming benoemd.

7.       Voorstellen van het bestuur
Per saldo is in 2020 een negatief exploitatieresultaat ontstaan van € 2.123.  Het  exploitatieresultaat is al vele jaren negatief. Het bestuur stelt daarom voor de contributie vanaf 2022 met € 5 te verhogen naar 25 euro per persoon/echtpaar. De laatste contributieverhoging dateert van 2013 (van € 16,- naar € 20,-).
Verder stelt het bestuur voor  de (2 á 3) leden die in het buitenland wonen de rekening voor de   verzendkosten te presenteren. Deze kosten liggen hoger dan de binnenlandse verzending. Een  boekje naar het buitenland verzenden kost nu € 4,65, dus € 18,60 per jaar. Beide voorstellen   werden door de vergadering aangenomen.

8.       Bestuursverkiezing
Als nieuw bestuurslid en nieuwe penningmeester als opvolger van Guus Bosman werd Annette van Meel uit Gorssel door Jan Haijtink aan de aanwezigen voorgesteld. Annette is vele jaren penningmeester van de Gorsselse Oranjevereniging geweest. We zijn blij dat Annette haar kennis voor onze vereniging wil inzetten. Onder applaus werd Annette van Meel in het bestuur gekozen. Aftredend en herkiesbaar in 2020 waren Henk Hietbrink, Johan te Linde en Henk Pelgrum. Aftredend en herkiesbaar in 2021 waren Jan Haijtink, Arend Rolden en Ad de Ruiter. Zij zijn allen verkiesbaar.  Zij werden door de vergadering met algemene instemming voor een periode van drie jaar herkozen. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging kunnen geven. Het bestuur bestaat nu uit elf leden en is daarmee voltallig.

9.       Afscheid Guus Bosman
Jan Haijtink memoreerde dat Guus in 2019 begonnen is als nieuwe penningmeester als opvolger van Koos Bleeker. Op dat moment werd de ledenadministratie losgekoppeld van het penningmeesterschap. Koos bleef de ledenadministratie doen. We konden goed merken dat Guus financieel geschoold was. Als blijk van waardering werd Guus een melange van kaassoorten aangeboden.

10.   Rondvraag
Tijdens de rondvraag uitte mevr. Massink uit Eefde haar zorg over de vele mutaties in het bestuur. Zij vroeg zich af of dat niet ten koste gaat van de continuïteit van de vereniging. Onze voorzitter kon haar gerust stellen. Er zijn elf bestuursleden. Als er drie bestuursleden aftreden en onverhoopt alle drie niet weer terugkeren dan blijft er toch een slagvaardig bestuur over.

11.   Sluiting.
Om 20.15 uur was het eerste gedeelte afgelopen en kreeg Joop Hekkelman de gelegenheid iets te vertellen over zijn betrokkenheid met onze streektaal. Na een korte pauze zijn in plaats van een lezing enkele filmpjes van Allemaal1 TV vertoond. Deze filmpjes zijn vorig jaar in het kader van de herdenking van de bevrijding gemaakt. Enkele leden van DEM hebben hier hun medewerking aan verleend.  Aan het eind van de avond bedankte voorzitter Jan Haijtink, de aanwezigen voor hun komst en wenste allen wel thuis.
Terug naar de inhoud