2021 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

2021

Vereniging > Jaarverslagen
JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2021
 
Net als 2020 was 2021 ook een bijzonder jaar. Vanwege de corona-pandemie zijn ook in 2021 onze activiteiten voor een groot deel stil komen te liggen. Wel kon vanaf mei 2021 het Tramstation vanwege de versoepelingen (met de bekende regels) op de dinsdagen en de donderdagen tijden weer geopend worden. Zelfs de vrijdagochtend is nu in gebruik voor met name de genealogische werkgroep. Helaas was in december 2021 corona weer volop aanwezig met als gevolg een totale lockdown.  
 
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden als vaste regel de laatste dinsdag van de maand gehouden. Door de corona-pandemie konden we in de maanden januari, februari, maart, april en december niet fysiek bij elkaar komen. Als vervanging voor de notulen maakte de secretaris in die maanden een Stand van Zaken bericht op. In de overige maanden zijn de bestuursvergaderingen in Het Hart in Eefde gehouden. Het bestuur heeft de lezingen geannuleerd en we konden maar één Open Dag houden en één excursie organiseren.
 
Het is uiteindelijk toch nog gelukt om op 9 november de ledenvergadering 2021 te houden. De vorige ledenvergadering werd op 9 april 2019 gehouden. In het voorjaar van 2020 en ook in het voorjaar van 2021 was het als gevolg van de corona-pandemie niet mogelijk om onze leden bij elkaar te roepen.
 
Vanaf 1 januari 2021 is de vacature penningmeester opgevuld door Annette van Meel. Ondertussen draait Annette al een jaar mee en is goed ingewerkt in de financiële zaken. Daarnaast pakt ze ook andere taken bij de kop, zoals automatisering en het beleidsplan. Bij een eerdere wisseling van de penningmeesters is de ledenadministratie losgekoppeld van het penningmeesterschap. Koos Bleeker houdt nu de ledenadministratie onder zijn beheer. In 2020 waren Henk Hietbrink, Johan te Linde en Henk Pelgrum aftredend en in 2021 waren dat Jan Haijtink, Arend Rolden en Ad de Ruiter. Zij werden allen door de vergadering met algemene instemming voor een periode van drie jaar herkozen. Het bestuur heeft dit jaar het beleidsplan 2022-2026 goedgekeurd. Momenteel zijn de beleidsacties die hieruit voortvloeien in bespreking. Het bestuur bestaat uit elf leden en is daarmee voltallig.  
 
In het bestuur zijn de gevolgen voor onze vereniging van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) besproken. Het is belangrijk dat de taakverdeling van de bestuursleden is vastgelegd en dat er per bestuurstaak koppels benoemd worden. Daartoe heeft Annette heeft een overzicht gemaakt, waarin per bestuurstaak gevonden kan worden welk koppel daarbij hoort. Dit overzicht is besproken en hier en daar aangevuld. Enkele knelpunten komen uit de bespreking naar voren en deze zullen op korte termijn aangepakt worden. Om te kunnen voldoen aan de WBTR zullen onze statuten op een paar punten aangepast moeten worden.
 
Na eerdere kleine dalingen in 2017, 2018 en 2019 is het aantal leden in 2020 nu gestegen van 702 naar 709 leden. Daarnaast hebben we 78 (sponsor)leden, zodat we weer dicht bij de 800 leden zitten. Het aanmeldingsformulier voor onze vereniging is geactualiseerd. Men kan zich nu ook aanmelden via de website. De pogingen van het bestuur om de daling van het ledenaantal om te buigen naar een stijging lijken succes te hebben.
 
Activiteiten van de verschillende werkgroepen
 
Redactie en Communicatie
De redactiecommissie er ook dit jaar weer in geslaagd een viertal mooie en goed verzorgde boekjes samen te stellen. Er is veel waardering voor de inhoud van deze nummers. Dit geldt zeker ook voor de door Gerrit Groot Wassink samengestelde nieuwsbrieven. Deze worden per e-mail verzonden. Onze communicatie met de leden is daarmee directer geworden. Meer dan de helft van onze leden heeft het e-mailadres gegeven aan onze vereniging en ontvangt deze nieuwsbrief. Verder heeft Gerrit  autorisatie gekregen om zo nodig de website te kunnen bewerken. Door Arjan Meijerink zijn de jaargangen van Ons Markenboek vanaf 1983 tot en met 2017 gescand. Deze jaargangen staan nu op de website. Per boekje is de tekst doorzoekbaar.   
 
Redactiegroep boek Gemeente Gorssel in bange dagen
Na vragen vanuit onze achterban om het in 1995 uitgegeven boek ‘De Voet Dwars’, het standaardwerk over WO2 in de gemeente Gorssel, te herzien is er een aparte werkgroep opgericht met als leden Henk Bruil, Roel Hendriks, Homme Krol, Piet Meininger en Johan te Linde. Deze werkgroep is  volop bezig gegevens te verzamelen en nieuwe teksten te schrijven voor de herziening. Het boek krijgt als werktitel ‘Gemeente Gorssel in bange dagen’. Het doel is om het nieuwe boek in het najaar van 2022 uit te laten komen.

Werkgroep Genealogie
In juni zou onze jaarlijkse genealogische dag gehouden worden, waarbij de stamboom van de familie Korenblik centraal zou staan. Als gevolg van de coronacrisis heeft de genealogische werkgroep moeten besluiten deze dag opnieuw een jaar uit te stellen.  
 
Werkgroep Automatisering
Er wordt gewerkt aan de structurering van het Digitale Domein van de Elf Marken. Doel is de gedigitaliseerde kennis eenvoudig te ontsluiten. Dat vergt duidelijke procedures bij het invoeren en verwerken van de foto's en dia's en overige informatie. Ook wordt er gewerkt aan een procedure om lokaal (thuis) te kunnen werken.      
 
Werkgroep Streektaal
De deelnemers van de cursus ‘dialect schrijven en lezen’ konden dit jaar door de coronamaatregelen kon niet meer bij elkaar komen. Ondertussen worden er wekelijks in ‘De Gids’, met Joop Hekkelman als auteur, columns in de streektaal gepubliceerd.
 
Werkgroep Begraafplaatsen en Monumenten
Deze werkgroep met Henk Hietbrink als trekker heeft na het opknappen vorig jaar van zes monumentale graven op de begraafplaats van Gorssel, in een aantal dagdelen het verdere onderhoud van deze graven voor haar rekening genomen. Dit gebeurt deels in het kader van NL-doet.

Werkgroep Archeologie
Op zaterdag 19 juni en zondag 20 juni hebben Dirk Jacques en Jan Venselaar een fietstocht rond Epse begeleid. Deze ging langs plekken waar op archeologisch gebied iets te vertellen viel en eindigde bij de restanten van het voormalige klooster Ter Hunnepe.
 
Tramstation, subwerkgroep gebouw en inventaris
Ter vervanging van het zeer oude kopieerapparaat is na veel onderling mailcontact tussen bestuursleden en de meest betrokken vrijwilligers besloten over te gaan tot aanschaf van de inktjetprinter Epson 7830 DTWF. Deze kan afdrukken, kopiëren en scannen op A3 formaat. Verder zijn op de verdieping stellingen gemaakt voor opslag van het archief van De Gids.   
 
Tramstation, subwerkgroep exposities
Henk Hietbrink heeft in zijn takenpakket, exposities zitten. Samen met Johan te  Linde en met een Zwolse Burgercommissie hebben ze een indrukwekkende expositie samengesteld over Joan Derk van der Capellen, die vanaf oktober 2021 te zien is in het tramstation. Joan Derk was grondlegger van de patriottenbeweging en leefde van 1741 tot 1784. Hij is bijgezet in de niet meer toegankelijke grafkelder van de protestantse kerk van Gorssel. Deze expositie loopt nog tot in 2022 door. In de zomerperiode zijn de door Henk Hietbrink gemaakte foto’s van rustieke plekjes in ons werkgebied weer opgehangen.
 
In 2021 zijn achtereenvolgens de volgende 3 exposities te zien geweest.  
 • Tentoonstelling over WO2 en de bevrijding
 • Foto´s van mooie plekjes uit onze gemeente (gemaakt door Henk Hietbrink)
 • Tentoonstelling over Joan Derk van der Capellen
   
Tramstation, subwerkgroep bibliotheek, archief en fotoarchief
In normale tijden zijn elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen een aantal leden van deze werkgroep bezig met het verwerken van nieuwe aanwinsten en met het ontvangen van bezoekers. Het ordenen en digitaliseren van onze fotobestanden wordt door deze werkgroep vooral op de donderdagmorgen gedaan. Na half maart zijn deze werkzaamheden vrijwel geheel stil komen te liggen.
 

 
Activiteitencommissie (excursies en lezingen)
 
Excursies
Onder leiding van Henk Hietbrink is op zondagmiddag 5 september de wandeling in Joppe gehouden. Er waren zoveel aanmeldingen dat Henk de wandeling tweemaal heeft gelopen. Er blijkt nog veel animo te zijn voor deze wandeling. Henk is bereid om op een later moment deze wandeling te herhalen. De busexcursie is verplaatst naar volgend jaar.
 
Lezingen
Helaas is het dit jaar niet gelukt om lezingen te organiseren.
 
Tenslotte was het erg jammer dat de activiteitencommissie in november moest besluiten, dat vanwege de weer opgelaaide coronacrisis in december, de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst niet door kon gaan.
 
Overige activiteiten
 
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten heeft onze vereniging ook een aandeel gehad aan de volgende plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten
Jumboboek Historisch Gorssel
 
De Jumboplaatjes actie was een groot succes. Tot ver in 2021 hebben we nog plaatjes kunnen geven aan mensen, die het boek nog niet vol hadden. Henk Hietbrink heeft zich met name hiervoor ingezet.  Deze actie heeft onze vereniging naast goodwill, ook de nodige financiën opgebracht. Maar ook de boekenverkoop ‘Gorssel’ , ‘Eefde’ en ‘Stoomtram’ loopt gestaag door en brengt nog steeds geld binnen.
 
Overleg met Historisch Gezelschap Lochem           
 
Op 23 november heeft in Het Hart in Eefde het jaarlijkse overleg met HG plaatsgevonden. Ook al omdat we in dezelfde gemeente opereren en met dezelfde woningstichting (Woningcorporatie Viverion) te maken hebben, zijn er veel raakvlakken in onze werkzaamheden.        
 
Viering meer dan 75 jaar vrijheid
 
In 2019, 2020 en 2021 stonden veel van onze activiteiten in het teken van de gebeurtenissen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. In 2021 werden door Allemaal1-TV filmpjes uitgezonden van interviews met ooggetuigen van gebeurtenissen in WO2. Pogingen om de stoffelijke resten van William Hurrell is Gorssel te begraven zijn tot nu toe niet geslaagd. Er is geen medewerking van de Engelse autoriteiten.
 
Henk Hietbrink heeft de reconstructie van het Hurrell-monument afgerond. Het propellerblad is geplaatst en in beton verankerd. Omdat nog steeds niet bekend is wanneer en waar de begrafenis van Hurrell plaats zal vinden, kan de tekst bij het monument nog niet voltooid worden.
 
Zoals ieder jaar zijn we op 4 mei met leden van het bestuur naar de Houtwal en alle overige gedenkplaatsen gegaan om stil te staan bij de oorlog WO2 en de bevrijding en hebben daar namens De Elf Marken een bloemengroet gebracht.
Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart toedragen.
 
 
Eefde, januari 2022
J. te Linde, secretaris

 
Agenda jaarvergadering 7 juni 2022, aanvang 19.30 uur in Het hart in Eefde.
 
 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2.  
 3. Verslag van de vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 40e jaargang      nummer 1, februari 2022
 4.  
 5. Jaarverslag secretaris
 6.  
 7. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering uitgereikt
 8.  
 9. Verslag kascommissie. Gerrit Addink heeft de kascommisssie verlaten. In 2021 is dhr. H.A. Crone als nieuw lid in de kascommissie gekozen. Daarom bestaat deze commissie dit jaar uit Carolien van Poecke en dhr. H. A. Crone.
 10.  
 11. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Carolien van Poecke
 12.  
 13. Bestuursverkiezing:      
 
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Gerri Smale – Bielderman en de heer Joop Hekkelman. De heer Koos Bleeker stelt zich niet hierkiesbaar.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
 
PAUZE
 
20.15 uur: Na de pauze zal de heer Henk Hietbrink een lezing verzorgen.
Terug naar de inhoud