2019 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

2019

Vereniging > Jaarverslagen
JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2019
  
Tijdens de jaarvergadering in april werd door onze voorzitter Jan Haijtink als nieuwe penningmeester Guus Bosman uit Gorssel aan de aanwezigen voorgesteld. Guus is al enkele jaren met pensioen. Daarvoor was hij in de financiële wereld werkzaam. We zijn blij dat Guus zijn kennis voor onze vereniging wil inzetten. Onder applaus werd Guus Bosman in het bestuur gekozen. De oude penningmeester Koos Bleeker blijft zitting houden in het bestuur. Voorlopig houdt hij nog de ledenadministratie onder zijn beheer. Aftredend en herkiesbaar waren verder mevrouw Gerrie Smale-Bielderman en de heer Jan Hekkelman. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld. Zij werden door de vergadering met algemene instemming voor een periode van drie jaar herkozen. Het bestuur bestaat nu uit elf leden en is daarmee voltallig.
 
Vanaf begin 2019 worden er in principe geen afzonderlijke DB-vergaderingen meer gehouden. Mocht de behoefte ontstaan om in klein comité te overleggen dan kan dit ad hoc of via de e-mail. De AB/DB-vergaderingen werden tot nu toe om de zes weken gehouden. Deze frequentie is verhoogd naar eenmaal per maand. Als vaste regel houden we de laatste dinsdag van de maand aan. Zodoende kwam het bestuur in 2019 twaalf keer bijeen.
  
Er is behoefte aan een beleidsplan voor onze vereniging. Dirk Jacques is bereid gevonden om een dergelijk plan voor De Elf Marken op te stellen. In de loop van 2019 is hij daarmee gestart.
  
Sinds 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het AVG-protocol van DEM is eind 2018 vastgesteld en gepubliceerd in het februarinummer van Ons Markenboek. Het AVG-protocol is ook toegankelijk via de website.
  
Na eerdere kleine dalingen in 2017 en 2018 is het aantal leden in 2019 opnieuw iets gedaald nu van 724 naar 702 leden. Daarnaast hebben we 77(sponsor)leden, zodat we voor het eerst sinds jaren onder de 800 leden zitten. Het aanmeldingsformulier voor onze vereniging is geactualiseerd. Men kan zich nu ook aanmelden via de website. Daarnaast bezint het bestuur zich op andere mogelijkheden om de daling van het ledenaantal om te buigen naar een stijging.
 
Activiteiten van de verschillende werkgroepen
  
Redactie en Communicatie
Met de nodige moeite is het toch weer gelukt om elk kwartaal ‘Ons Markenboek’ een mooi en goed verzorgd boekje te laten verschijnen. Het bestuur doet pogingen om per dorp te komen tot een team van schrijvers. Op de rubriek ‘Wie weet het’, waarin om reacties op oude onbekende foto’s wordt gevraagd, wordt veel gereageerd.
  
Redactiegroep boek Gorssel
Ter afronding van het project ‘boek Gorssel’ is de redactiegroep van het boek Gorssel nog een aantal keren bij elkaar geweest. De werkgroep heeft het project afgesloten met een etentje bij Jansen en Jansen.
 
Werkgroep Genealogie
Op zaterdag 1 juni werd voor de vijfentwintigste keer onze jaarlijkse genealogische dag gehouden. Deze was weer zeer geslaagd. Dit jubileum is niet ongemerkt voorbijgegaan. De vrijwilligers van deze werkgroep hebben een attentie van het bestuur gekregen. Dit jaar stond de stamboom van de familie Roeterdink centraal. Er kwamen meer dan 300 bezoekers naar de kerkzaal van de Protestantse Kerk in Gorssel.
 
Werkgroep Automatisering
Daarbij ondersteunt door Henk en Wim Besselink hebben een aantal vrijwilligers veel ervaring opgedaan met de in 2017 geïnstalleerde computerconfiguratie. TSB heeft de upgrading van onze PC’s van Windows 7 naar Windows 10 verzorgd.
  
Werkgroep Streektaal
Joop Hekkelman trekt deze werkgroep. Joop heeft het initiatief genomen om een cursus ‘dialect schrijven en lezen’ te geven. Deze cursus is dit jaar van start gegaan met een tiental deelnemers. Men komt de derde woensdag van de maand bij elkaar in het Tramstation.
 
Werkgroep Begraafplaatsen en Monumenten
Het opknappen van zes monumentale graven op de begraafplaats van Gorssel, waaronder het graf van J. de Graaf, oud-secretaris van de gemeente Gorssel is afgerond. De voorgenomen ruiming door de gemeente is daarmee van de baan. Een verrassing leverde een blik in de grafkelder van de familie Brants op. Er bleek een kolossale en rijkversierde urn in te staan. Heel bijzonder voor een bijzetting aan het begin van de vorige eeuw. Deze werkgroep met Henk Hietbrink als trekker zal het verdere onderhoud van de zes monumentale graven voor haar rekening nemen.
  
Werkgroep Archeologie
Deze werkgroep is dit jaar opgericht en bestaat uit 5 personen. Jan Venselaar uit Eefde is trekker van deze werkgroep. Aanleiding tot (her)oprichting van deze werkgroep was de wens van een aantal leden om een overzicht te krijgen van archeologisch vondsten binnen ons werkgebied. Ook wil men achterhalen waar bepaalde vondsten in de loop van de tijd terecht zijn gekomen. Dit jaar is in oktober een fietstocht rond Gorssel georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Archeologiedagen.
 
Tramstation, subwerkgroep gebouw en inventaris
Arend Rolden is trekker van deze sub werkgroep. Het bestuur heeft via Viverion het inspectierapport Tramstation van de monumentenwacht Gelderland ontvangen. Er is achterstand van het onderhoud geconstateerd. Het schildersbedrijf Rensink heeft dit jaar in opdracht van Viverion het schilderwerk aan de buitenzijde aangepakt.
 
Dankzij de vorig jaar uitgevoerde interne verbouwing van de aanbouw kunnen er nu presentaties voor circa 40 personen gegeven worden. Bij diverse gelegenheden heeft men dankbaar gebruik gemaakt van de vergroting van de presentatieruimte.
 
Tramstation, subwerkgroep exposities
In 2019 zijn er wat minder aanmeldingen dan voorgaande jaren geweest om kunst te exposeren. Achtereenvolgens zijn de volgende 4 exposities te zien geweest.
 
·         Schilderijen van Annemarie Hakvoort
·         Foto´s van mooie plekjes uit onze gemeente (gemaakt door Henk Hietbrink)
·         Keramiek van Els Bottinga en viltkunst van Miriam Verbeek
·         Foto’s uit India van Wim Brummelman
 
Gezien het succes van de open dagen in de voorgaande jaren is besloten de reeks open dagen in 2019 voort te zetten. Zo zijn er, beginnend in februari, telkens op de eerste zaterdag van de maand, weer open dagen georganiseerd. Omdat hierbij januari, mei, juni, juli, augustus en december om diverse redenen uitvielen, betekende dit dat de deuren op zes zaterdagen open stonden. De belangstelling voor onze open dagen is wisselend. De drie open dagen in het voorjaar waren gewijd aan respectievelijk Epse (boerderijen Hassink) en Eefde. Voor de drie open dagen in het najaar is telkens een oude film vertoond uit respectievelijk Almen, Eefde en Harfsen.
 
Tramstation, subwerkgroep bibliotheek, archief en fotoarchief
Elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen zijn een aantal leden van deze werkgroep bezig met het verwerken van nieuwe aanwinsten en met het ontvangen van bezoekers. Het bestuur heeft de door Joop Hekkelman opgestelde richtlijn voor het bewaren van stukken in ons archief besproken en vervolgens vastgesteld. Het ordenen en digitaliseren van onze fotobestanden wordt door deze werkgroep vooral op de donderdagmorgen gedaan.
  
Activiteitencommissie (excursies en lezingen)
 
Excursies
Het bestuur kan met dank aan de activiteitencommissie ook dit jaar weer terugzien op een geslaagde dagexcursie. Op dinsdag 10 september werd aan de bus excursie naar Twente door 45 personen deelgenomen. Doelen waren deze keer het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis in Diepenheim en het Rijksmuseum Twente in Enschede. Helaas is het dit jaar niet gelukt om een wandelexcursie te organiseren.
 
Lezingen
De in 2019 gehouden lezingen en/of evenementen waren:
  
·         Epse, Protestantse kerk, donderdag 17 januari
Historica Mirjam van Velzen verzorgde voor circa vijftig belangstellenden een boeiende lezing over het onderwerp ‘horigheid’. Een uitgebreid artikel hierover kunt u vinden in het meinummer van Ons Markenboek (OMB 2019-2).
 
·         Harfsen, Ons Gebouw, donderdag 14 februari
De lezing van ons bestuurslid Henk Hietbrink over de geschiedenis van Joppe was een groot succes. Circa 120 aanwezigen hebben genoten van zijn verhalen.
  
·         Laren: Stegeman, woensdag 20 maart
Deze keer was het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem aan de beurt om de gezamenlijke activiteit met onze vereniging te organiseren. Henk Schurink heeft op deze avond het een en ander over De Velhorst verteld. Dit jaar was het de dertiende keer dat beide historische verenigingen een gezamenlijk evenement organiseerden.
  
·         Gorssel: Residentie De Roskam, dinsdag 9 april
Na de ledenvergadering heeft Hans Geerlink de lezing over de Stoomtram Zutphen-Deventer, die in oktober 2016 onder grote belangstelling in Eefde gehouden is, herhaald. In Gorssel was deze lezing nog niet gehouden. Bij deze vergadering en lezing waren ongeveer 60 personen aanwezig.
  
·         Harfsen, Ons Gebouw, maandag 14 oktober
In het kader van de herdenkingen rond het thema ’75 jaar vrijheid’ hebben we de film ’Liever Geen Bezoek’ nog een keer vertoond. Op 14 oktober was het 75 jaar geleden dat de boerderij Zonnenberg van Gerrit Slagman en het Onderduikershol door de SD werd overvallen. De maker van deze film, Andries Udink, gaf een korte inleiding op deze film. Deze extra lezing trok ongeveer 80 belangstellenden.
 
·         Almen: Ons Huis, donderdag 24 oktober 2019
Kees Tukker heeft deze avond een zeer interessante lezing verzorgd over zijn oudoom Jan Groen Tukker, de Gelderse voedselcommissaris in WO2, waarbij ook het leven en werken van Tinus Enserink van de Huurne aan de orde kwam. Helaas waren er slechts 40 toehoorders.
 
·         Harfsen, Ons Gebouw, donderdag 21 november 2019
Ds. Gerrit Ruiterkamp uit Elst behandelde in deze lezing het leven van Ds. Pasma. Gerhard Anne Pasma (1909 -1945) was NH-predikant van Almen en Harfsen toen hij op 7 oktober 1944 werd gearresteerd. Deze extra lezing trok ongeveer 60 belangstellenden.
 
Overige activiteiten
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten heeft onze vereniging ook een aandeel gehad aan de volgende plaatselijke, regionale en landelijke
  
75 jaar vrijheid
Zoals ieder jaar zijn we op 4 mei met leden van het bestuur naar de Houtwal en alle overige gedenkplaatsen gegaan om stil te staan bij de oorlog WO2 en de bevrijding en hebben daar namens De Elf Marken een bloemengroet gebracht.
 
Vanaf september hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de bevrijding 75 jaar geleden en aan de gebeurtenissen in de maanden daaraan voorafgaand. Dit betrof met name de fusillade aan de Joppelaan, de overval op de boerderij van Slagman en de berging van de Typhoon van F/S Hurrell. Met het vinden van stoffelijke resten van William Hurrell is deze berging succesvol afgesloten. Onder regie van de gemeente Lochem worden in het kader van 75 jaar vrijheid tal van activiteiten georganiseerd. Het zwaartepunt van alle activiteiten ligt in april 2020 tot en met 5 mei 2020. Eind december zijn de voorbereidingen voor deze activiteiten nog in volle gang. Voor nadere bijzonderheden hierover verwijzen we u naar de plaatselijke pers.
 
Deelname van De Elf Marken aan de actie Nl-doet
Als project voor NL-doet is onze zorg voor de oude graven aangemeld (groot onderhoud en beheer ter voorkoming van het ruimen van een zestal markante graven). Nadat er voor aanvullende informatie gezorgd was, is onze aanvraag voor NL-doet definitief toegekend. We kunnen € 400, - tegemoet zien. Omdat deze werkzaamheden plaats konden vinden in het kader van NL-doet ontvingen wij van het Oranje Fonds een substantiële bijdrage van € 400, -.
 
Vrijwilligersbijeenkomst
Op 12 december waren we met 44 personen bij elkaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepleden en vrijwilligers, deze keer bij Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen.
 
Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart toedragen.
  
Eefde, december 2019
J. te Linde, secretaris
Terug naar de inhoud