ALV 7 mei 2024 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

ALV 7 mei 2024

Vereniging > Alg. Ledenverg.
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Elf Marken dinsdag 7 mei  2024

 
1.      Opening en mededelingen (voorzitter)
 
Jan Haijtink (voorzitter) heet alle aanwezig van harte welkom in ‘ Ons Huis’ in Almen.

  
2.      Notulen, 13 juni 2023 (secretaris)
 
Het verslag d.d. 13 juni 2023 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

  
3.      Jaarverslag 2023 (secretaris)
 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2023. Het jaarverslag is ook op de website van de Elf Marken gepubliceerd.

 
4.      Financieel Jaarverslag 2023 (penningmeester)
 
Annette van Meel (penningmeester) geeft een toelichting op de financiële stukken. Het jubileumjaar 2023 was ook financieel gezien een zeer succesvol jaar. Er was een overweldigende belangstelling voor de presentaties in de dorpen en dat heeft ons veel nieuwe leden opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee. De kosten van de organisatie vielen erg mee.
 
 
In 2023 is er geïnvesteerd in de ICT (automatisering). Het is belangrijk dat er goede hulpmiddelen zijn voor de vrijwilligers om informatie toegankelijk te maken, of historisch onderzoek te doen.  Alle computers zijn up-to-date gebracht en  voorzien van windows11. Wim en Henk Besselink hebben dit samen TBS uit Epse uitgevoerd.
 
 
Wat betreft de operationele zaken zijn er geen bijzonderheden. De Elf Marken had een financiële meevaller van 2.000 euro omdat de energiekosten te hoog waren ingeschat. De boekverkoop is het afgelopen jaar gestegen. Uiteindelijk is er een prachtig operationeel resultaat behaald van € 2.712. De investeringen bedroegen € 8.135. Dit betekent dat we met € 5.423 interen op onze financiële reserves. Dit is een stuk minder dan de € 10.000 die was begroot.
 
 
Wij zien de komende periode met vertrouwen tegemoet.

 
5.      Kascommissie
 
De kascommissie, Rob Duikersloot en Kees de Waal hebben op24 januari 2024 de boeken gecontroleerd. Er zijn geen bevindingen geconstateerd.

 
 
Benoeming kascommissie
   
Tot nu toe werden de kascommissieleden voor een periode van maximaal twee jaar benoemd. Het nadeel daarvan is dat de kennis weer snel uitstroomt. Het Bestuur stelt voor om de kascommissie voor een langere periode te benoemen, zodat ze de opgedane kennis ook kunnen gebruiken om advies te geven.
 
 
De ledenvergadering stemt hiermee in.
 
De heer Rob Duikersloot meldt zich aan voor de kascommissie. Er wordt nog een tweede kascommissielid gezocht.
 
 
Continuïteitscommissie
 
De kascommissie heeft tevens de functie van Continuïteitscommissie. Onder de Wet Bestuursleden, Toezichthouder en Rechtspersonen vastgesteld in 2021 is de Elf Marken verplicht om een Continuïteitscommissie in te richten. Indien het gehele bestuur weg zou vallen is het de taak van de Continuïteitscommissie om een ledenvergadering uit te roepen. Uiteraard is de kans dat de Continuïteitscommissie dit daadwerkelijk zou moeten doen natuurlijk heel erg klein.

  
6.      Bestuurswisselingen
 
·         Ad de Ruiter treedt af als bestuurslid.
 
·         Johan te Linde treedt af als secretaris en wordt algemeen bestuurslid Eefde.
 
·         Het bestuur draagt Caroline Dijkerman voor als secretaris.
 
·         Jan Haijtink, Annette van Meel en Arend Rolden zijn herkiesbaar.
 
De ledenvergadering stemt met alle benoemingen en bestuurswisselingen in.

  
7.      Lintjesregen
 
Op 26 april hebben twee bestuursleden van de Elf Marken een lintje gekregen: Johan te Linde en Ad de Ruiter.
 
 
Johan te Linde is sinds 1983 bestuurslid en sinds 2005 secretaris van de Elf Marken. Naast het secretarisschap is hij medeschrijver en coördinator geweest van de boeken ‘ Eefde in bange dagen’ en het boek ‘Eefde, kroniek van een verknipt dorp’. Naast de Elf Marken was Johan betrokken bij de Kerk in Eefde, de dorpsraad Eefde, de Ondernemingsraad en de Dam- en Schaakvereniging. Johan blijft in het bestuur van de Elf Marken als algemeen bestuurslid.
 
 
Ad de Ruiter neemt vandaag afscheid als bestuurslid. Ad was een van de initiatiefnemers van de Elf Marken zoals beschreven staat in het boekje. Ze begonnen in 1984 met een bedrag van fl. 111,00. Ad is altijd een belangrijke vraagbaak voor de vereniging geweest. Er is veel gebruik gemaakt van zijn kennis en zijn collectie foto’s. Daarnaast woont Ad naast het Tramstation wat erg prettig is zodat hij een oogje in het zeil kon houden. Ad verzorgt ook de distributie van het Markenboek. Het Bestuur heeft Ad leren kennis als een rustige, geduldige en plichtsgetrouwe persoonlijkheid..
 
Naast zijn activiteiten bij de Elf Marken was Ad ook nog betrokken bij Buurtvereniging de Hoek, de Vuttersclub van Opijnen waar hij de functie van voorzitter/secretaris en penningmeester invult.
 
 
De voorzitter bedankt Ad heel hartelijk voor al zijn werk voor de Elf Marken en we  zijn ook heel blij dat de Ad nog steeds de distributie van het Markenboek zal blijven verzorgen
 
 
De vergadering wordt afgesloten met oranjebitter en een toost op beide heren.

  
8.      Rondvraag en afsluiting
 
Voorzitter: Op  25 mei 2024 vindt de genealogische dag over de familie Makkink plaats in de kerk van Gorssel.
 
 
Er zijn geen vragen. Na de pauze heeft Caroline Dijkerman een lezing gehouden over de twee verdwenen zwembaden in de Elf Marken: het IJsselbad aan de Houtwal en het Schipbeekbad ten noorden van Epse.
Terug naar de inhoud