2020 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

2020

Vereniging > Jaarverslagen
JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2020

2020 was een bijzonder jaar, dat zal ons bijblijven. Het verenigingsleven van De Elf Marken kwam in maart door de coronapandemie grotendeels stil te liggen. Vier geplande lezingen en twee excursies werden afgelast. Voor bezoekers ging het Tramstation dicht en - teleurstellend voor onze vrijwilligers - geen werkzaamheden op de dinsdagen en de donderdagen.

Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gepland stond op 7 april 2020 kon geen doorgang vinden.
 
Geagendeerde besluitvorming is uitgesteld tot de volgende reguliere ledenvergadering in 2021.

Begin mei gaf penningmeester Guus Bosman te kennen, dat hij en zijn vrouw zouden gaan verhuizen naar Groningen. Hij bleef aan tot 1 januari 2021. Op de vacature reageerde Annette van Meel, woonachtig in Gorssel. Zij heeft vanaf 1 januari 2021 de taak van Guus overgenomen. Annette was vele jaren actief (onder andere als penningmeester) in de Oranjevereniging van Gorssel. Naast de financiën brengt ze ook kennis van automatisering in. We zijn blij, dat deze vacature zo snel opgevuld is. Vóór Guus was Koos Bleeker penningmeester. Bij deze eerdere wisseling van het penningmeesterschap is de ledenadministratie losgekoppeld van het penningmeesterschap. Koos houdt ook nu de ledenadministratie onder zijn beheer.

Aftredend en herkiesbaar in 2020 waren Henk Hietbrink, Johan te Linde en Henk Pelgrum. Zij bleven in functie, maar hun herbenoeming moet tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering nog worden goedgekeurd.

Er is behoefte aan een beleidsplan voor onze vereniging. Dirk Jacques is daarmee in 2019 gestart en is in 2020 ermee doorgegaan.

Na eerdere kleine dalingen in 2017, 2018 en 2019 is het aantal leden in 2020 gestegen van 702 naar 709 leden. Daarnaast hebben we 78 (sponsor)leden, zodat we weer dicht bij de 800 leden zitten.
 
Het aanmeldingsformulier voor onze vereniging is geactualiseerd. Men kan zich nu ook aanmelden via de website. De pogingen van het bestuur om de daling van het ledenaantal om te buigen naar een stijging lijken succes te hebben.

 
Activiteiten van de verschillende werkgroepen

Redactie en Communicatie
De redactiecommissie er ook dit jaar weer in geslaagd een viertal mooie en goed verzorgde boekjes samen te stellen. Er is veel waardering voor de inhoud van deze nummers. Dit geldt ook voor de door Gerrit Groot Wassink samengestelde nieuwsbrieven.

Redactiegroep boek Gemeente Gorssel in bange dagen
Na vragen vanuit onze achterban om het in 1995 uitgegeven boek ‘De Voet Dwars’, het standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Gorssel, te herzien is er een aparte werkgroep opgericht met als leden Henk Bruil, Roel Hendriks, Homme Krol, Piet Meininger en Johan te Linde. Deze werkgroep is inmiddels volop bezig gegevens te verzamelen en nieuwe teksten te schrijven voor de herziening. Het boek krijgt als werktitel ‘Gemeente Gorssel in bange dagen’. Het doel is om het nieuwe boek in mei 2021 uit te laten komen.

Werkgroep genealogie
Op zaterdag 6 juni zou onze jaarlijkse genealogische dag gehouden worden, waarbij de stamboom van de familie Korenblik centraal zou staan. Als gevolg van de coronacrisis heeft de genealogische werkgroep moeten besluiten deze dag uit te stellen tot 2021.
  
Werkgroep automatisering
De leden van deze werkgroep hebben met Wim Besselink overleg om te bewerkstelligen dat onze mensen vanuit huis rechtstreeks aan hun bestanden kunnen werken. Verder heeft Gerrit Groot Wassink autorisatie gekregen om zo nodig de website te kunnen bewerken.

Werkgroep streektaal
De cursus ‘dialect schrijven en lezen’ is in 2020 van start gegaan met een tiental deelnemers, maar door de coronamaatregelen kon men in de rest van het jaar niet meer bij elkaar komen. Ondertussen worden er wekelijks in ‘De Gids’, met Joop Hekkelman als auteur, columns in de streektaal gepubliceerd.

Werkgroep begraafplaatsen en monumenten
Deze werkgroep met Henk Hietbrink als trekker heeft na het opknappen vorig jaar van zes monumentale graven op de begraafplaats van Gorssel in een aantal dagdelen het verdere onderhoud van deze graven voor haar rekening genomen. Na een half jaar was dit weer nodig. Dit werk in de buitenlucht past goed binnen de coronaregels.

Werkgroep archeologie
Deze werkgroep is in 2019 opgericht en bestaat uit vijf personen met als trekker Jan Venselaar uit Eefde. Aanleiding tot (her)oprichting van deze werkgroep was de wens van een aantal leden om een overzicht te krijgen van archeologische vondsten binnen ons werkgebied. Ook wil men achterhalen waar bepaalde vondsten in de loop van de tijd terecht zijn gekomen. Dit jaar is er een fietstocht rond Epse voorbereid, die in het kader van de jaarlijkse Archeologiedagen in oktober gehouden worden. Ook hier gooide Covid-19 roet in het eten.

Tramstation, subwerkgroep gebouw en inventaris
Arend Rolden is trekker van deze subwerkgroep.
 
Het manshoge door de gemeente Gorssel geschonken bord met het gemeentewapen bij het Tramstation bleek in juli plotseling verdwenen. Na een aantal dagen dook het weer op. Was het werk van vandalen of grappenmakers?
 
Het Tramstation wordt steeds meer betrokken bij activiteiten in het dorp Gorssel. Zo mochten wij op 4 december Sinterklaas en zijn gevolg in en nabij het Tramstation ontvangen en eind december leende ons perron met de glazen pui zich uitstekend voor de plaatsing van objecten die een rol speelden bij de alternatieve Herdertjestocht.

Tramstation, subwerkgroep exposities
 
In 2020 zijn achtereenvolgens de volgende exposities te zien geweest.
- Objecten van Giovanni Casander en Bert Stroop
- Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog en bevrijding
- Foto´s van mooie plekjes uit onze gemeente (gemaakt door Henk Hietbrink)
- Schilderijen van At Flierman
- Schilderijen van Marianne Kraster
 
In 2020 werd de reeks open dagen voortgezet, maar na de open dag van maart kwam hier een eind aan. In februari waren foto’s oud en nieuw uit Harfsen te zien en in maart is de Hurrell-film nog een aantal keren vertoond.

Tramstation, subwerkgroep bibliotheek, archief en fotoarchief
In normale tijden is een aantal leden van deze werkgroep elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen bezig met het verwerken van nieuwe aanwinsten en met het ontvangen van bezoekers. Het ordenen en digitaliseren van onze fotobestanden wordt door deze werkgroep vooral op de donderdagmorgen gedaan. Na half maart zijn deze werkzaamheden vrijwel geheel stil komen te liggen.
  
Activiteitencommissie (excursies en lezingen)
  
Excursies
Helaas is het in 2020 niet gelukt om excursies te organiseren.

Lezingen
De in 2020 gehouden lezingen en/of evenementen waren:

Eefde, Het Hart, donderdag 16 januari
Walter Lodewijk verzorgde voor circa vijftig belangstellenden een interessante lezing over de schoolplaten van Isings.

Epse, protestantse kerk, dinsdag 11 februari
Jacobus Trijsburg verzorgde voor circa vijftig belangstellenden een boeiende lezing over het onderwerp ‘Toerisme in onze regio’.

De vier hierna geplande lezingen zijn afgelast of uitgesteld.
Het was erg jammer dat de activiteitencommissie in november moest besluiten dat vanwege de weer opgelaaide coronacrisis in december de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst niet door kon gaan.
 
Overige activiteiten
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten had onze vereniging ook een aandeel in de volgende plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten.
  
Midwinterbijeenkomst 2020 in Eefde op 16 januari
Barry de Weerd, beheerder van dorpshuis Het Hart, had De Elf Marken gevraagd om invulling te geven aan het thema ‘Vier je vrijheid’, in 2020 het thema van de Midwinterbijeenkomst in Eefde. In de Ontmoetingskerk werd de film over de berging van de Typhoon vertoond. Als inleiding riep Jan Haijtink met behulp van een aantal Eefdese foto’s en een filmpje de periode voor de bevrijding in herinnering. In Het Hart was een kraampjesmarkt ingericht. In de stand van onze vereniging werden boeken en kaartspelen verkocht. Daarnaast werd er informatie over onze vereniging gegeven, wat een aantal aanmeldingen opleverde. We kijken met genoegen terug op deze avond.
  
Overleg met Historisch Genootschap Lochem
Op 29 januari vond in Lochem het jaarlijkse overleg plaats met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. Er zijn veel raakvlakken in onze werkzaamheden, ook al omdat we in dezelfde gemeente opereren en met dezelfde woningstichting (Woningcorporatie Viverion) te maken hebben.

75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 stonden veel van onze activiteiten in het teken van de gebeurtenissen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ieder jaar zijn we op 4 mei met leden van het bestuur naar de Houtwal en alle overige gedenkplaatsen gegaan om stil te staan bij de oorlog en de bevrijding en hebben we daar namens De Elf Marken een bloemengroet gebracht.
 
Onder regie van de gemeente Lochem werden in het kader van 75 jaar vrijheid activiteiten georganiseerd. Het zwaartepunt van de activiteiten zou in de maanden april en mei liggen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de viering van 75 jaar bevrijding een jaar opgeschoven is, nu onder het motto 75 jaar +1. De voorbereidingen voor mei 2021 zijn inmiddels in gang gezet.

Jumboboek Historisch Gorssel
De uitgever van dit stickerverzamelboek van plaatjes van de kernen van de ‘oude‘ gemeente Gorssel besloot in april, na overleg met de Jumbo vestiging Gorssel, om de start van de actie uit te stellen tot begin oktober. Vanaf eind september zijn de boeken verspreid; enkele dagen later kreeg je bij iedere aankoopbedrag van € 15,- een pakketje foto’s van bezienswaardigheden in de oude gemeente Gorssel. Veel contacten worden gelegd om te ruilen; een Facebookpagina hielp daar ook nog bij. De actie liep door tot eind november en is zeer succesvol geweest. De hieraan gekoppelde ledenwerfactie heeft een flink aantal nieuwe leden opgeleverd. Om de verzamelaars van de plaatjes gelegenheid te geven om hun collectie compleet te krijgen, is er naderhand door de Jumbovestiging Gorssel een ruilactie georganiseerd. Deze actie liep af op 17 december 2020. Op die datum zijn de overgebleven boeken en plaatjes aan onze vereniging overgedragen. In de loop van 2021 hopen wij een aantal ruilmogelijkheden te organiseren.

Het bestuur bedankt allen die De Elf Marken steunen en een warm hart toedragen.

Eefde, december 2020
J. te Linde, secretaris
 
Terug naar de inhoud