Kerk - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Kerk

Dorpen > Almen

DE KERK

In 1272 wordt Almen voor het eerst in een oorkonde als parochie aangeduid. Uiteraard was het een Rooms Katholieke kerk. Pas aan het eind van de jaren 1500 brak hier de reformatie door. De eerste pastoor waarvan de naam bekend is was Frederik Kummer die er was tot 1362.

In de lijst van pastoors en predikanten vindt men verder ook genoemd Derick ten Nijenhaeve die, waarschijnlijk terecht, in verband gebracht wordt met de pastoor uit de tijd dat de dienstbode van de pastoor ‘Aliden her Dericks maget van Almen’ wegens ‘hekserij’ levend werd verbrand.

In de overrentmeestersrekening van Zutphen over 1472 staan de onkosten aangetekend: ‘des Papen maget van Almen overmitz voer Toeverijen, die sij bedreven had, doen rychten ende barnen (branden), den Scharpzichter daarvan gegeven I olden schilt, ende voer I yseren band ende ketthene, VII wyt stuver, ende voer I theertonne gegheven I albus, ende sij sat XIII daghe in den stock ende illichs dages voer hoer kost II alb.

Item doe men se brande gehad I gr. wijns voer v kr. II oertkens toe schoenenbroede.’

Na de opkomst van de reformatie, denk hierbij aan 1517 toen Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg sloeg, duurde het nog vrij lang voordat in onze contreien het andere denken doordrong.
De eerste predikant van Almen, die overigens ook Gorssel bediende, was Godefridus Bucherus. Hij was er gelukkig niet lang, slechts tot 1602. Hij stond bekend als de dronken predikant van Almen.

HET KERKGEBOUW
in 1272 wordt gewag gemaakt van de Almense parochiekerk. Het is niet bekend wanneer die gebouwd is. De oudste delen van het tegenwoordige gebouw dateren waarschijnlijk uit de tweede helft van de veertiende eeuw. De kerk was toen wel een stuk kleiner dan nu. Een ets uit 1743 geeft een indruk van hoe de vorm van de kerk toen geweest kan zijn. Ook zien we hier de muur rondom kerk en kerkhof.

Tot in het begin van de negentiende eeuw werd er in het algemeen begraven om de kerk. Ook is er wel in de kerk begraven. Onder andere een van de vroegere predikanten, ds. N.G. Spijker ( 1776-1787 ) is begraven in de kerk voor de preekstoel.
Sinds 1837 ligt de begraafplaats buiten het dorp, aan de Kapelweg.
In 1849 werd de kerk vergroot door een uitbouw aan de noordzijde ( de straatkant ). De stenen, de dakbedekking en de ramen geven een indruk van hoe men toentertijd over kerkbouw dacht.

In 1915 werd er weer gebouwd en gerestaureerd. In het hoge gedeelte van de kerk bevond zich toen nog een kerkenraadkamer en een catechisatielokaal. In de toren werd nu een consistoriekamer gebouwd en het catechisatielokaal verdween. Zodoende kon men  zitplaatsen in het hoge gedeelte maken, waar veel belangstelling voor was.

De laatste grote verbouwing was in 1967, toen het interieur werd vernieuwd. In het koor komt nu een liturgisch centrum. Ook is in dat jaar het huidige orgel geplaatst; gebouwd door de firma Reil uit Heerde. Het is een orgel met 14 stemmen, een orgel met hoofdwerk en rugwerk


Terug naar de inhoud